อยากคำนวณ

ระยะทางและการกระจัด

1.

เดินจาก A ไป B ไป C ไป D 


(1). จงหาระยะทางที่เดินได้ 


ก.  4 m ข. 5 m ค. 7 m ง. 10 m(2). จงหาการกระจัดที่เดินได้ 


ก.  4 m ทิศ ข. 4 m ทิศ ค. 10 m ทิศ ง. 10 m ทิศถ้าเดินจาก A ไป B ไป C 


(1). จงหาระยะทางที่เดินได้ 


ก.  4 m ข. 5 m ค. 7 m ง. 10 m(2). จงหาการกระจัดที่เดินได้ 


    ก.  5 m ทิศ ข. 5 m ทิศ ค. 7 m ทิศ ง. 7 m ทิศ


  

 

    

(1). จงหาระยะทางที่เดินได้ 


ก.  7 m ข. 11 m ค. 14 m ง. 22 m(2). จงหาการกระจัดที่เดินได้ 


ก.  14 m ทิศ ข. 14 m ทิศ ค. 22 m ทิศ ง. 22 m ทิศ