ระยะทางและการกระจัด

เมื่อมีการเคลื่อนที่จะเกิดปริมาณพื้นฐาน 2 อย่าง และมีหน่วยเป็น เมตร (m) คือ

1 .ระยะทาง (s) คือระยะทางที่เคลื่อนที่จริง 

2. การกระจัด (d) คือระยะห่างจากจุดเริ่มต้น ปริมาณนี้มีทิศจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้าย

(1) พิจารณาการเดินทางจาก A ไป B ตามเส้นทางโค้ง ดังรูป

       (2) พิจารณาการเดินทางจาก A ไป B ตามเส้นทางตรง ดังรูป


     ระยะทาง คือ  AD  

     การกระจัด คือ AB

     ทั้งระยะทาง คือ AC

     การกระจัด คือ AC

ในทางฟิสิกส์ปริมาณส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางเป็นเส้นตรงและไม่ย้อนกลับ เช่น การเดินทางของแสง เสียง ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงการเคลื่อนที่จึงหมายถึงระยะทางเป็นส่วนใหญ่

                        แบบทดสอบ

      จากรูป

        (1). จงหาระยะทางที่เดินได้

             ก.  AB             ข. AC              ค. AD              ง. AE

       (2). จงหาการกระจัดที่เดินได้

             ก.  AB             ข. AC              ค. AD              ง. AE

(1). จงหาระยะทางที่เดินได้

       ก.  AB             ข. AC              ค. AD              ง. AE

(2). จงหาการกระจัดที่เดินได้

       ก.  0                 ข. AC              ค. AD              ง. AE


เฉลย  


                                   อยากคำนวณ